Pimpinan UPS

Pimpinan Universitas

 • Pimpinan Universitas terdiri atas Rektor dan para Pembantu Rektor.
 • Pimpinan Universitas tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan pada Yayasan maupun Badan Pelaksana Harian.
 • Rektor Universitas sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggraan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 • Dalam melaksanakan ketentuan sebagai maksud dalam ayat (4) tersebut:
  1. Di bidang akademik, Rektor bertanggung jawab pada Menteri Pendidikan Nasional.
  2. Di bidang administrasi dan keuangan, Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.    
 • Para Pembantu Rektor masing-masing membidangi kegiatan akademik, administrasi umum dan kemahasiswaan.
 • Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Rektor dan Pembantu Rektor dilakukan sebagai berikut :
  1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
  2. Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
  3. Tata cara pemilihan Rektor dan Pembantu Rektor diatur dengan keputusan Yayasan.
 • Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor :
  1. Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 tahun
  2. Setelah berakhir masa jabatannya, Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dalam jabatannya dengan ketentuan tidak lebih dari dua periode berturut-turut.
 • Paling lambat tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor wajib membuat laporan pertanggung jawaban dan memberitahukan hal itu kepada Yayasan untuk pertimbangan persiapan pemilihan Rektor.
 • Rektor memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Universitas serta hubungan baik yang saling bermanfaat antara universitas dan lingkungan.
 • Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Rektor.
 • Bilamana Rektor berhalangan tetap, Yayasan mengangkat Pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.
 • Masa jabatan Rektor yang menggantikan kedudukan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) antar waktu sampai habis masa jabatan Rektor sebelumnya.
 • Rektor sebagaimana tersebut dalam ayat (4) wajib menyesuaikan masa jabatan para Pembantu Rektor. Sehingga masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor akan berakhir bersama-sama.

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor

 • Pembantu Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
 • Pembantu Rektor bidang Akademik, membentu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengjaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 • Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum, membentu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.

Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan, membentu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pengembangan serta pela-yanan kesejahteraan mahasiswa dan pembinaan organisasi alumni.

 

Rektor 

 

PR I

 

PR II

 

PR III

 

PR IV

Hot events